You are currently viewing DLACZEGO KAZIMIERZ BYŁ WIELKI?

DLACZEGO KAZIMIERZ BYŁ WIELKI?

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim pod hasłem: „Dlaczego Kazimierz był Wielki?”. Forma dzieła: WIERSZ – utwór prezentujący działania i zasługi Kazimierza Wielkiego z uwzględnieniem tych, które przyczyniły się do rozwoju naszego regionu oraz miasta Wieliczka.

Dlaczego Kazimierz był wielki - afisz

Regulamin konkursu

CELE KONKURSU:
Poszerzenie wiedzy na temat Patrona szkoły.
Promowanie wartości reprezentowanych przez Patrona szkoły.
Kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia identyfikacji z własną szkołą.
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji szkolnej.
Zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentowania własnych umiejętności literackich.
Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.

REGULAMIN KONKURSU:
Założeniem konkursu jest zmobilizowanie uczestników do zgłębiania wiedzy o Patronie szkoły, kształtowanie świadomości oraz aktywizacja dzieci i młodzieży w kierunku poszukiwania wzorców. W konkursie literackim mogą brać udział uczniowie kl. IV – VIII. Prace powinny być zgodne z tematem konkursu oraz wykonane samodzielnie. Objętość nie może przekraczać 2 stron znormalizowanego tekstu (czcionka rozm. 12, typ: Times New Roman, odstęp 1,5).

OCENA PRAC:
Kryteriami oceny będą przede wszystkim:
– zgodność z tematem,
– merytoryczna poprawność,
– bogactwo treści,
– poprawność językowa.

Prace składamy w dniach 22-27 lutego 2021r. poprzez dziennik elektroniczny do mgr Małgorzaty Olchawy. Prace należy przesyłać w formie dokumentu pdf podpisanego wg następującego wzoru: imię_nazwisko_klasa.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu Święta Szkoły na Stronie Internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce. Trzy najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi oraz cząstkowymi ocenami z przedmiotu historia.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!