KOMUNIKATY ZWIĄZANE Z ZAWIESZENIEM ZAJĘĆ W SZKOLE

Szanowni Państwo!

Informuję, że świadectwa szkolne oraz nagrody będą wydawane w dniach od 26.06 do 17.07.2020 r. w sali nr 12 w godzinach od 8:00 do 14:00. Bardzo proszę przy odbiorze o zachowanie zasad bezpieczeństwa. Na teren obiektu szkolnego proszę wchodzić w maseczkach.

Tutaj będą zamieszczane wszelkie komunikaty dotyczące różnych spraw (nawet dotyczących rekrutacji) wynikłych z przerwy w nauczaniu stacjonarnym. Wystarczy kliknąć w przycisk „Czytaj więcej”.

Pozostaję w uszanowaniu
(-) Lucjan Rówiński

KOMUNIKAT 10:

Oto ważny dokument dla uczniów, i ich rodziców, z oddziałów 4-8:

1. zarządzenie dyrektora szkoły – zobacz tutaj

KOMUNIKAT 9:

Oto dwa ważne dokumenty dla rodziców uczniów oddziałów 1-3:

1. zarządzenie dyrektora szkoły – zobacz tutaj
2. informacja dla rodziców – zobacz tutaj

KOMUNIKAT 8:

w związku z wznowieniem pracy oddziałów przedszkolnych publikujemy do wiadomości wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące otwarcia oddziałów przedszkolnych – zobacz tutaj

KOMUNIKAT 7:

W rekrutacji na rok szkolny 2020/2021, w związku z zagrożeniem epidemicznym, informacja o wynikach rekrutacji dostępna jest od dnia 30 kwietnia br. od godz. 12.00 po zalogowaniu na swoje konto do systemu naborowego pod adresem strony https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka/News albo bezpośrednio w szkole poprzez kontakt telefoniczny lub z wykorzystaniem kanałów komunikacji elektronicznej. Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/punktu przedszkolnego dokonywane jest przez złożenie „Deklaracji w sprawie korzystania z usług przedszkola” w placówce wychowania przedszkolnego, do której dziecko zostało zakwalifikowane. „Deklarację” należy złożyć zdalnie z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej, np. w formie skanu lub zdjęcia przesłanego na właściwy adres e-mail: rekrutacja@sp1.wieliczka.eu bez potrzeby wychodzenia z domu.

Wzór dla oddziału przedszkolnego w:
1/ Punkcie Przedszkolnym w Bogucicach – zobacz tutaj
2/ budynku SP1 – zobacz tutaj

Niezłożenie „Deklaracji” w terminie od 4 do 6 maja br. jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej/punkcie przedszkolnym. Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych nastąpi w dniu 8 maja br. od godz. 12.00.

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata kierowany do komisji rekrutacyjnej oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji kierowane do dyrektora szkoły należy złożyć zdalnie z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej (np. w formie skanu lub zdjęcia przesłanego) na właściwy adres e-mail rekrutacja@sp1.wieliczka.eu, w terminach określonych Zarządzeniem nr 23/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.

KOMUNIKAT 6:

W wyniku rekrutacji do klasy 1, do przyjęcia zostały zakwalifikowane wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły zgłoszone do rekrutacji. Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się ze szkołą. Prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału 1 Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliczce. Dla ułatwienia dokument jest tutaj

KOMUNIKAT 5:

Został określony nowy termin egzaminu ósmoklasisty na 16, 17, 18 czerwca 2020r.

KOMUNIKAT 4:

Komunikat Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka:

„Szanowni Rodzice! Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci stanowi dla nas wartość największą. Niestety zagrożenie koronawirusem jeszcze nie przeminęło. W trosce o zdrowie dzieci, rodziców i personelu samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, zdecydowaliśmy o dalszym zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej od 6 maja do 17 maja 2020 r. Decyzja została podjęta po dokładnym namyśle, w odniesieniu do aktualnych informacji o sytuacji epidemicznej w gminie. Kierowaliśmy się tu również rozeznaniem w zakresie możliwości właściwego zorganizowania pracy z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, jak również zgłoszonego zainteresowania. Mając na uwadze potrzeby Rodziców związane z pracą zawodową zapewniamy, że placówki wychowania przedszkolnego zostaną uruchomione najprędzej jak to będzie możliwe. Licząc na Państwa zrozumienie informujemy, iż w dalszym ciągu na bieżąco realizowane są zadania przedszkoli prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

KOMUNIKAT 3:

Rekrutacja
W związku z sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, zgodnie z motywem 46 RODO (przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ochrony interesu, które ma istotne znaczenie dla życia osoby której dane dotyczą np. gdy przetwarzanie jest potrzebne do celów humanitarnych w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się) i na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego …) oraz art. 6 ust. 1 lit. d RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej), Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce zawiadamia, że o wynikach naboru dzieci, rodzice i opiekunowie prawni mogą dowiadywać się również drogą elektroniczną oraz telefonicznie.
Jednocześnie informuje się, że Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (art. 158 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe). Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Zgodnie z ust. 4 tej regulacji listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

KOMUNIKAT 2:

Informuję, że w związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach oraz wprowadzonymi wymogami bezpieczeństwa na terenie kraju, w rekrutacji do przedszkoli i szkół istnieje możliwość zdalnego składania wniosków z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej:
1) w rekrutacji do przedszkoli – w postaci skanów podpisanych wniosków wydrukowanych z systemu naborowego wraz z załącznikami;
2) w rekrutacji do szkół – w postaci skanów podpisanych zgłoszeń/wniosków wydrukowanych ze strony internetowej szkoły wraz z załącznikami.
Należy jednak pamiętać, by skany dokumentów rekrutacyjnych przesyłać na właściwy adres poczty elektronicznej: rekrutacja@sp1.wieliczka.eu
Ponadto istnieje również możliwość telefonicznego kontaktu ze szkołą w razie jakichkolwiek niejasności związanych z procesem rekrutacyjnym.

KOMUNIKAT 1:

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od dnia jutrzejszego tj.12.03.2020 r do 25.03.2020 r. zajęcia szkolne zostają zawieszone. W dniach 12-13.03.2020 szkoła będzie organizowała tylko zajęcia opiekuńcze. Proszę jednak o pozostawienie także w tych dwóch dniach dzieci w domu. Jeżeli istnieje taka konieczność, podkreślam – jeżeli istnieje taka konieczność, można korzystać z zajęć opiekuńczych organizowanych przez szkołę do końca tygodnia. Od dnia 16.03.2020 szkoła będzie zamknięta do 25.03.2020. Rodzicom dzieci w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej ZUS. W chwili kiedy uzyskam kolejne informacje niezwłocznie poinformuję Państwa o wszelkich zmianach. Proszę wszystkich o zachowanie spokoju i stosowanie się do wytycznych jakie pojawiają się na bieżąco na rządowych i samorządowych stronach internetowych. Pragnę podkreślić, że szkoła nie ma żadnego zdiagnozowanego ani niezdiagnozowanego przypadku wykrycia wirusa! W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji, proszę jednak o wyrozumiałość i cierpliwość. Odpowiem na wszystkie zapytania, jeżeli w danym momencie będę dysponował wiedzą, jednak odpowiedzi będą rozłożone w czasie.