Szanowni Rodzice i Uczniowie klas ósmych – w tym roku egzamin… Nigdy dość informacji na ten temat. Zatem zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonym opisem i dołączonymi do niego materiałami.

INFORMACJE OGÓLNE

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać… To w jakim celu się ów egzamin w ogóle przeprowadza? Otóż egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

 1. określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia,
 2. zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony uczeń, który:

 1. ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny – nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym,
 2. jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu; na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo – odpowiednio – „zwolniony” lub „zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. „100%” (wynik procentowy) oraz „100” (wynik na skali centylowej).

Egzamin (rok szkolny 2023/2024) będzie obejmował:

 1. język polski,
 2. matematykę,
 3. język obcy nowożytny.

Języki obce jakie ośmioklasista ma do wyboru (musi to być język, którego uczeń uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, obejmuje poziom II.1):

 1. angielski,
 2. hiszpański,
 3. niemiecki.

Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym. Termin główny: 14, 15, 16 maja, a dodatkowy: 10, 11, 12 czerwca. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych. Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 kolejnych dni:

DZIEŃ PRZEDMIOT CZAS TRWANIA EGZAMINU*
14 maja 2024 r. (wtorek), godzina 9:00 język polski 120 minut
15 maja 2024 r. (środa), godzina 9:00 matematyka 100 minut
16 maja 2024 r. (czwartek), godzina 9:00 język obcy 90 minut

*czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.

Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut). 

Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i na skali centylowej (odsetek liczby uczniów, – zaokrąglony do liczby całkowitej – którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń). Uczniowie mają otrzymać wyniki i zaświadczenia 3 lipca 2024 r.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

***

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2024 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2024 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (2023/2024)

***

 1. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Jego nr może być losowany przez członka komisji egzaminacyjnej w obecności zdających. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, przybory do pisania z czarnym atramentem/tuszem i podczas matematyki linijka oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność. Nie wolno używać np. słowników, kalkulatorów, ołówków.
 2. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.
 3. Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego uczeń go koduje (np. A01 = oznaczenie literowe oddziału + dwucyfrowy nr z dziennika).
 4. Zdający musi uważnie sprawdzić kompletność arkusza egzaminacyjnego i przeczytać instrukcję ze strony 1 i 2.
 5. Pracę z arkuszem zdający rozpoczyna po uzyskaniu pozwolenia nauczyciela. Praca zdającego musi być samodzielna.
 6. W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.
 7. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.
 8. W przypadku:
  • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub
  • zakłócania przebiegu egzaminu, lub
  • wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE

  egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

   Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu może nastąpić:

 1. podczas egzaminu (decyzja przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego), jeżeli uczeń: rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie, wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej, wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych, zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom,
 2. po egzaminie (decyzja dyrektora OKE lub CKE), jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie przez ucznia zadania lub zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na: udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi, korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia, korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie fragmentu pracy z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej, skopiowaniu fragmentu tekstu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.

Skutki unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu:

 • w terminie głównym – koniecznością przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu w terminie dodatkowym;
 • w terminie dodatkowym – uzyskaniem wyniku „0%” z tego przedmiotu

Jeżeli – zdaniem ucznia lub jego rodziców – w trakcie egzaminu nie były przestrzegane przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, uczeń lub jego rodzice mogą w terminie 2 dni roboczych od dnia egzaminu z danego przedmiotu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do swojej sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez nią zaświadczenia/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu.

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, czyli CKE,  (www.cke.gov.pl) w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty można znaleźć wszelkie informacje związane z egzaminem ósmoklasisty.

Do każdego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty został przygotowany informator zawierający opis egzaminu z danego przedmiotu oraz przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami – zobacz tutaj…

Zapraszamy uczniów do obejrzenia krótkiego filmu o egzaminie przygotowanego przez:
1. wydawnictwo WSiP – zobacz tutaj…,
2. CKE – zobacz tutaj… .