Oddziały 1-3

Klasy 1-3 zostały reaktywowane ponownie w SP1 w 2017r.
Prowadzą je doświadczone nauczycielki, wyróżniane wielokrotnie za swoją pracę z uczniami nagrodami dyrektora, burmistrza, kuratora i ministra.
Swoją wiedzą i umiejętnościami dzielą się z innymi nauczycielami na łamach różnych publikacji książkowych, czasopism pedagogicznych, zajęć otwartych, konferencji oraz wspomagając studentów przygotowujących się do roli nauczycieli.

Uczniowie uczący się w klasach 1-3 mają możliwość rozwijać swoje kompetencje w oparciu o efektywne metody i techniki pracy [dyskusje, twórcze rozwiązywanie problemów, mind mapy, samodzielne dochodzenie do wiedzy itp.], wycieczki edukacyjne, treningi twórczego myślenia, zajęcia z udziałem pracowników uczelni wyższych itp.
W klasach realizowane są różnorodne projekty edukacyjne stymulujące myślenie twórcze, przedsiębiorczość, rozwijające czytelnictwo wśród najmłodszych, kształtujące kompetencje społeczne i inne. Uczniowie biorą udział w konkursach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi [ np. zajęcia w Kuźni Wiedzy, spotkania w szkole], wykładach edukacyjnych Uniwersytetu Dzieci.
Każdego roku we współpracy z Uniwersytetem Dzieci realizowane są różnorodne projekty edukacyjne rozwijające zarówno kompetencje uczniów, jak również ich zainteresowania.
Wzbogaceniem oferty edukacyjnej na każdym poziomie klasy są zabawy i ćwiczenia w oparciu o PUS [ Pomyśl – Ułóż – Sprawdź], podczas których uczniowie mają możliwość doskonalić i poszerzać swoje umiejętności szkolne dostosowując je do indywidualnych potrzeb.
Każdy uczeń otrzymuje skuteczną pomoc pedagogiczno – psychologiczną. Dla uczniów uzdolnionych organizowane są zajęcia rozwijające ich umiejętności.
Dla uczniów mających trudności z opanowaniem materiału – zajęcia wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne i inne specjalistyczne działania wspomagające.

W każdej klasie uczniowie pracują z wykorzystaniem elementów metody oceniania kształtującego, dzięki której mają większą świadomość i celowość nauki oraz możliwość bezstresowego sprawdzania i doskonalenia swoich umiejętności szkolnych.