You are currently viewing Tymczasem 2b…

Tymczasem 2b…

Uczniowie klasy 2b biorą aktywny udział w różnego typu zajęciach w Kuźni Wiedzy. Poszerzają wiadomości i doświadczenia z zakresu przyrody, matematyki, fizyki, biologii i in. Pracują z wykorzystaniem metod aktywizujących i problemowych. Dochodzą do wiedzy wykonując doświadczenia i obserwacje. Stawiają hipotezy i wyciągają wnioski.

Mariola Taboł